Algemene Voorwaarden
X-FITNESS

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van X-FITNESS ter zake van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij X-FITNESS zich verbindt of zal verbinden om diensten en/of producten te leveren. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle X-Kaarten lidmaatschappen en gratis proeflessen die X-FITNESS aanbiedt, alsmede op alle verkopen in de web shop van X-FITNESS.

 Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Een door X-FITNESS gedane offerte of aanbieding is altijd vrijblijvend en kan door X-FITNESS op ieder moment ingetrokken worden.

2.2. Een overeenkomst tussen X-FITNESS en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich aanmeldt voor een proefles, een strippenkaart koopt, een lidmaatschap koopt en/of een ander product via de webshop en/of website van X-FITNESS koopt. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2.3. De deelnemer dient een medisch probleem voor het beoefenen van sportactiviteiten en/of te melden aan X-Fitness. X-Fitness is op grond van voorgaande bevoegd de deelnemer te weigeren.

2.4. Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan is het voor de deelnemer niet mogelijk om deel te nemen aan enige activiteit van X-FITNESS.

2.5. Indien de tussen partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is X-FITNESS hier niet aan gebonden en wordt X-FITNESS in staat gesteld deze fouten te herstellen.

 

Artikel 3. Annulering /opzegging/ herroepingsrecht van de opdracht

3.1. X-FITNESS behoudt zich het recht voor om gesloten overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren.

3.2. Opzegging kan iedere dag van de maand plaatsvinden. Indien een deelnemer een lidmaatschap wenst op te zeggen geldt één kalendermaand opzegtermijn. Opzegging geschiedt via het formulier opzegging abonnement van X-FITNESS.

3.4. Voor overeenkomsten die via de web shop en/of website van X-FITNESS zijn gesloten geldt een bedenktijd van veertien dagen. De deelnemer heeft gedurende dit termijn de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.2. Indien de deelnemer een bestelling plaatst in de webwinkel van X-FITNESS dan dient de deelnemer direct bij bestelling via iDeal te betalen.

 

Artikel 5. De trainingen

5.1. X-FITNESS annuleert allen een training als 5.1/5.5 van kracht is.

5.2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Het annuleren van de training om deze reden kan zowel voor de training als gedurende de training plaatsvinden. Bij annulering van de training door X-FITNESS wordt een eventueel door de deelnemer gebruikte strip of lidmaatschapstegoed als niet gebruikt beschouwd.

5.3. X-FITNESS kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters of programma’s. Dit kan tot 15 minuten voor aanvang van de training.

5.5. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens en na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

 Artikel 6. Overmacht

6.1. Indien X-Fitness door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat X-Fitness tot enige schadevergoeding tegenover de deelnemer is gehouden.

6.2. Een niet aan X-Fitness toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval veertien dagen te bedragen. 

 

Artikel 7. Geheimhouding

7.1. Op alle persoonsgegevens die X-FITNESS ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkers overeenkomst rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden noodzakelijk is voor het uitvoeren tussen de tussen partijen gesloten overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

 Artikel 8. Account en inloggegevens

8.1 Het account is het afgeschermde gedeelte van de website, waartoe de deelnemer toegang heeft na het invullen van de inloggegevens.

8.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens van zijn/haar account.

x-fitness lege achtergrond.png

© 2018 by X-FITNESS.

Kvk nummer: 73840300
NL72KNAB0259957348

X-FITNESS

Nijmegen, Nederland

x.fitness.nijmegen@gmail.com

+316-40848294

Follow us on:

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube