G-4RX9MKRZRH
top of page
Algemene Voorwaarden
X-FITNESS

Algemene voorwaarden

 

 1. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.

 2. Bij inschrijving dient men zich met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) te identificeren.

 3. Tevens dient men ter controle de bank pas te tonen, van welke rekening de lidmaatschap bijdrage automatisch mag worden afgeschreven.

 4. De periodieke lidmaatschapsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd.

 5. De lidmaatschapsbijdrage wordt door middel van de door de deelnemer op de voorzijde gegeven machtiging middels periodieke automatische incasso geïnd.

 6. Lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de trainingen van ‘X-FITNESS coaching en training’.

 7. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot de trainingen van ‘X-FITNESS coaching en training’ te ontzeggen.

 8. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de op de voorzijde vermelde duur.

 9. Tussentijds opzegging leiden niet tot teruggave dan wel tot vrijstelling van de lidmaatschapsbijdrage over resterende periode.

 10. Het lidmaatschap wordt na het einde van de lidmaatschapsperiode steeds stilzwijgend verlengd met voorgaande abonnement en heeft na het eind van de lidmaatschap een opzegtermijn van één maand .

 11. Indien men het lidmaatschap na de eerst lidmaatschapsperiode niet wenst te verlengen of het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan dient men dit schriftelijk of middels het opzegformulier ( verkrijgbaar bij trainer ‘X-FITNESS coaching en training’) definitief te stellen.

 12. De ingangsdatum van het lidmaatschap is op de voorzijde van het inschrijfformulier vermeld.

 13. Deelnemer ontvangt een bewijs van opzegging na inlevering van het opzegformulier. Lidmaatschap bijdragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te worden voldaan. Na beëindigingdatum van het lidmaatschap blijft de nog niet voldane lidmaatschap bedrijf verschuldigd en kan per datum van verschuldigdheid worden verhoogt met wettelijke rente.

 14. X-FITNESS coaching en training is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is X-FITNESS coaching en training niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van de deelnemers.

 15. Voorgaand aan de training dient men zich verplicht aan te melden voor de desbetreffende training.

 16. X-FITNESS coaching en training behoudt zich het recht om jaarlijks per één januari de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. Hiervan wordt vanaf één december jaarlijks via diverse kanalen een melding geplaats. Indien er tussentijds lidmaatschapsbijdrage verhoging plaats vinden, worden deze schriftelijk aangekondigd.

 17. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, advocaat, deurwaarde kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door X-FITNESS coaching en training worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstellingen, zijn te last van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal vijftien procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van zevennegentigvijftig waaromtrent geen bewijs behoefte te worden aangevoerd, zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de verordening in handen van de advocaat of deurwaarder is, ongeacht of de  deelnemer daarvan op de hoogte is gesteld.

 18. Voor alle overeenkomsten hanteert X-FITNESS coaching en training een bedenktijd van zeven dagen. In die periode kunt u de voorwaarde doornemen en desgewenst  om nadere toelichting vragen. Schriftelijk kunt u de overeenkomst beëindigen en deze zal dan nietig worden verklaard.

 19. Huisregels van X-FITNESS coaching en training zijn te vinden op de site. Ten alle tijden dient u zich te houden aan de huisregels van X-FITNESS coaching en training.

 20. Wij behouden on het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het privacy beleid kunt u terug vinden op de website van X-FITNESS coaching en training.

 21. Startpakket bestaat uit nul meting, gezondheid meting en doelen opstellen, het gesprek heeft een duur van 30 minuten.

 22. Tijdelijke promotie acties zijn niet gericht op de al bestaande X-FITTERS, mits dit erbij benoemd is.

bottom of page